loading...


 


Tu jesteś: Rekrutacja
Powrót

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI
 Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 686)

§ 1.

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
2. Kandydat może ubiegać się o naukę:
• w cyklu sześcioletnim - jeśli w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
• w cyklu czteroletnim - jeśli w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§ 2.

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają :
• podanie wraz z kwestionariuszem osobowym ( do pobrania w szkole )
• w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – opinię poradni psychologiczno-  pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
• świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów zdających do klas wyższych)
2. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły na dwa dni przed terminem rozpoczęcia rekrutacji
3. Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza – specjalisty.

§ 3.

1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
2. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w terminie od 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
3. Termin badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły.

§ 4.

1. w celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. w przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w ust. 1 zespoły rekrutacyjne liczące, co najmniej 3 osoby.

§ 5.

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
2. Sprawdzanie uzdolnień muzycznych polega na badaniu każdego dziecka i ocenie wg punktacji od 1 do 25.
3. Badanie przydatności przebiega dwuetapowo :
• część pisemna – test Gordona
• część ustna sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie
4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje uzyskanie łącznej oceny ostatecznej minimum 41 pkt. z części pisemnej i ustnej oraz ilość wolnych miejsc w poszczególnych klasach instrumentów.
5. w uzasadnionych przypadkach komisja może zaproponować kandydatowi inny instrument niż deklarowany za wiedzą i zgodą rodziców.

§ 6.

1. z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny

2. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności

3. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - w terminie do 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.


§ 7.

1. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębne dla każdej części badania przydatności.

§ 8.

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie listy sporządzonej przez komisję rekrutacyjną, zawierającej nazwiska kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

§ 9.

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.
2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
3. w celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
4. z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata wg punktacji od 1 do 25.
5. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ustalonej przez komisję oceny predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 10.

1. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia z innej szkoły muzycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w czasie trwania roku szkolnego w trybie określonym w § 9 ust.2.
2. Kandydat oprócz dokumentów wymienionych § 2 ust. 1 zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kopię arkusza ocen z poprzedniej szkoły.
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

© Copyright 2013 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.